Vi%C3%B0-tjo%CC%88rnina.jpg

Handmade photographs
by Jona Thorvaldsdottir